Štátny príspevok pre mladých (ŠPM) sa v súčasnej podobe poskytuje formou trojpercentnej zľavy z úrokovej sadzby. Štát sa na tomto zvýhodnení podieľa dvomi percentami a banka jedným percentom. Poskytuje sa na sumu vo výške maximálne 50.000 Eur, maximálne do 70% hodnoty zabezpečenia (nehnuteľnosti) a na prvých 5 rokov splácania úveru.

Sú tri základné podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať aby mal nárok na ŠPM.

  1. Účel použitia financií: úverom so štátnym príspevkom pre mladých môže byť financované nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie (kúpa, rekonštrukcia bytu alebo domu, ale aj výstavba a dostavba domu). Týmto typom úveru nie je možné financovať kúpu pozemku.
  2. Vek žiadateľa (žiadateľov): maximálny vek každého zo žiadateľov nesmie byť v deň podania žiadosti vyšší ako 35 rokov.
  3. Príjem za predchádzajúci rok: priemerný mesačný príjem žiadateľa za predchádzajúci rok v hrubom nesmie presiahnuť štátom stanovenú hranicu. Tá sa stanovuje ako 1,3-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predposledný štvrťrok a aktualizuje sa každý kalendárny štvrťrok. V súčasnosti je do konca roka platná hranica 1227.20 eur na jedného žiadateľa. V prípade dvoch žiadateľov (manželia, partneri) sa hranica zdvojnásobuje.

 

Príklad: žiadateľ o úver so ŠPM dosiahol za rok 2016 priemerný mesačný príjem v hrubom 1.600 Eur, jeho manželka (spolužiadateľ) 700 Eur. Spolu dosiahli za minulý rok priemerný mesačný príjem v hrubom 2.300 Eur a teda spĺňajú podmienku stanovenú štátom, pretože ich spoločný príjem nepresahuje sumu 2.454,40 Eur.

Úver so štátnym príspevkom pre mladých umožňuje ľubovoľné mimoriadne splátky počas prvých piatich rokov splácania. Neplatí to ale vo všetkých bankách. Avšak, ak by ste chceli celý úver splatiť predčasne počas prvých štyroch rokov splácania, budete musieť vrátiť celú sumu štátneho príspevku vyplateného ku dňu predčasného splatenia.

Najdôležitejšia informácia pre všetkých, ktorí plánujú ešte tento rok využiť štátny príspevok pre mladých je, že banky na Slovensku uplatňujú tri rôzne spôsoby výpočtu tohto príspevku. Jeden je najvýhodnejší pre klienta a dva sú výhodnejšie pre banky. Ako som spomínal vyššie, štátny príspevok pre mladých sa poskytuje vo forme trojpercentnej zľavy z úrokovej sadzby do výšky maximálne 50.000 Eur počas prvých piatich rokov splácania. Každá banka Vám vypočíta na túto sumu takmer identickú mesačnú splátku (rozdiel cca 2 Eur mesačne v závislosti od úrokovej sadzby pred zohľadnením štátneho príspevku pre mladých). V niektorých bankách klient platí mesačnú splátku už zníženú o štátny príspevok pre mladých, v iných mu príspevok vracajú spätne každý mesiac. Mesačná splátka sa skladá zo splátky úroku a splátky istiny. Úrok je cena, ktorú platíte banke za požičané peniaze. Vo vašom záujme je, aby bola čo najnižšia. Čím je úrok nižší, tým menej úver preplatíte. Istina je suma peňazí, ktorú dlhujete banke. Vašim záujmom je, aby sa znižovala čo najrýchlejšie. Ak je štátny príspevok pre mladých poskytovaný formou trojpercentnej zľavy z úrokovej sadzby a úroková sadzba pred zohľadnením ŠPM je 3 % a menej, znamená to že by ste mali každý mesiac banke zaplatiť úrok vo výške 0 Eur a celá suma mesačnej splátky by mala byť použitá na znižovanie vášho dlhu. Takto ŠPM počítajú a uplatňujú na Slovensku bohužiaľ iba dve banky – Tatra Bank a OTP banka. Využitie štátneho príspevku pre mladých v inej banke môže pre vás znamenať stratu až do výšky 2.700 Eur. O túto čiastku viac budete dlžný banke po piatich rokoch splácania. Ako je to možné? Zákon nestanovuje presné podmienky uplatňovania štátneho príspevku pre mladých a jednotlivé banky si ho vyložili podľa svojich záujmov.

V prípade, že chcete využiť štátny príspevok pre mladých a hodnota kupovanej (zakladanej) nehnuteľnosti je nízka, takže nemáte nárok na uplatnenie príspevku na celú sumu 50.000 Eur, je banka ktorá Vám poskytne štátny príspevok pre mladých aj na sumu vyššiu ako 70% hodnoty zabezpečenia a to Slovenská sporiteľňa. Samozrejme, pri výpočte výhodnosti tohto riešenia je potrebné zohľadniť aj iné podmienky a urobiť dôkladný prepočet a porovnanie.

Príklad: Kupujete byt v hodnote 55.000 Eur. Banky Vám bežne poskytnú ŠPM na sumu 55.000 Eur (hodnota zabezpečenia) * 70% = 38.500 Eur. Namiesto zvýhodnenej úrokovej sadzby na celých 50.000 Eur dostanete takúto sadzbu iba na 38.500 Eur.

Veľmi dôležitý parameter pri výpočte výhodnosti financovania formou úveru so štátnym príspevkom pre mladých je aj možnosť rozdelenia úveru na dve časti. Dôvod je jednoduchý. Banky vo väčšine prípadov poskytujú na úvery so štátnym príspevkom pre mladých navýšené úrokové sadzby (cca 3%) a preto nie je jedno, či takúto sadzbu dostanete aj na zvyšnú sumu úveru bez ŠPM. Toto je dôležité najmä pri úveroch vo vyšších sumách.

Príklad: Banka A poskytuje pre úver so štátnym príspevkom pre mladých sadzbu 3% a úver nie je možné rozdeliť na dva samostatné úvery. Pri sume 100.000 Eur to teda znamená, že klientovi banka uplatní na 50.000 Eur sadzbu 0% (po zohľadnení ŠPM) a na zvyšných 50.000 Eur sadzbu 3%. Banka B poskytuje pre úver so štátnym príspevkom pre mladých rovnakú úrokovú sadzbu, ale zároveň umožňuje rozdeliť úver na dva samostatné úvery. Pre klienta to znamená, že na 50.000 Eur dostane rovnako ako v banke A sadzbu 0% avšak na zvyšok dostane úrokovú sadzbu, ktorú banka poskytuje pre hypotéky a úvery bez štátneho príspevku pre mladých (napr. 1,6%). Výsledkom je, že klient po piatich rokoch splácania zaplatí banke A na úrokoch o 3.363 Eur viac ako banke B (pri dobe splácania úveru 30 rokov).

Čo ak so svojim príjmom spĺňate podmienku pre poskytnutie štátneho príspevku pre mladých ale nie je dostačujúci pre schválenie vami požadovanej výšky úveru? Máte spoludlžníka, ten má ale vysoký príjem a spolu presahujete príjmovú hranicu pre poskytnutie ŠPM? V niektorých bankách existuje riešenie, ako neprísť o príspevok a zároveň dostať požadovanú výšku úveru.

BONUS: Do mesačného príjmu za predchádzajúci rok za účelom zdokladovania nároku na štátny príspevok pre mladých sa nezahŕňa materská, rodinné prídavky, rodičovský príspevok, výživné a diéty.

Informácie v tomto článku sú pre Vás relevantné najmä, ak sa chystáte využiť štátny príspevok pre mladých ešte v roku 2017. Od 1.1. 2018 nás čakajú v tejto oblasti významné zmeny. Viac o chystaných zmenách sa dočítate v ďalšom článku.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.